yes
Ul. Światowida 49 paw 42 B, 03-144 Warszawa 513 306 306 office@recovery.com.pl

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z koniecznością zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO” przedstawiamy następujące informacje.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem państwa danych osobowych jest:

MEGA Odzyskiwanie Danych Agata Wąs
ul. Światowida 49 lok 42, 03-144 Warszawa
NIP 521-336-43-90

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres mailowy: office@recovery.com.pl lub pisemnie na adres rejestracyjny.

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 1. Realizacji umowy zlecenia wykonania analizy uszkodzenia oraz odzyskiwania danych, bieżącej komunikacji z Administratorem służącej obsłudze zlecenia (w tym za pośrednictwem konta w panelu klienta online), wystawiania dokumentów rozliczeniowych oraz wysyłania wiadomości drogą elektroniczną oraz transportu nośnika za pośrednictwem firmy kurierskiej lub pocztowej.
 2. Marketingu produktów własnych Administratora.
 3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Administratora.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy, jak również korzystania z panelu klienta online.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
 2. Żądania od Administratora sprostowania danych osobowych
 3. Żądania usunięcia danych osobowych
 4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 6. Przenoszenia danych osobowych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na działania, które zostały podjęte na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 7. Wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kto jest odbiorcą Państwa danych?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. Firmom kurierskim i pocztowym, które będą świadczyć na rzecz Administratora usługi związane z transportem nośników oraz usługami płatniczymi;
 2. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe oraz prawne
 3. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza europejski Obszar Gospodarczy, do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Czy dane osobowe podlegają profilowaniu?

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. Przez okres związany z realizacją umowy oraz terminem przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji umowy (w przypadku niedostarczenia nośnika do MEGA Odzyskiwanie Danych Agata Wąs w ciągu 7 dni od dnia zarejestrowania zlecenia za pośrednictwem formularza zgłoszenia online, Państwa dane osobowe zostaną usunięte).
 2. Przez okres, w którym przepisy prawa obligują Administratora do przetwarzania danych (np. przepisy o rachunkowości).
 3. Przez okres na jaki została udzielona zgoda, bądź do czasu zgłoszenia sprzeciwy lub wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane z najwyższą starannością i odpowiednimi zabezpieczeniami przed wyciekiem.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub do Biura Obsługi Klienta na adres office@recovery.com.pl